Odporúčané odkazy na študijné materiály  

Rozvoj kritického myslenia využitím inovačných vyučovacích metód

Rozvoj kritického myslenia metódami aktívneho vyučovania: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/14_ops_miriam_hajrova_rozvoj_kritickeho_myslenia_metodami_aktivneho_vyucovania.pdf 

Metódy kritického myslenia a ich využitie v škole eduworld.sk: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2651/metody-kritickeho-myslenia-a-ich-vyuzitie-v-skole

Využitie metód kritického myslenia na hodinách  slovenského jazyka a literatúry: https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/sutaze/pedagogicke_citanie_dvorsky.pdf

Metodika tvorby učebných zdrojov: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/rocepo-dokumenty/na-pomoc-pedagogom/mtuz.pdf

INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH 
Prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia: 

https://www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/konferencie/2019/APVV%20Zborn%C3%ADk%202019.pdf

Inovačné aktivizujúce metódy a rozvoj tvorivosti

Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/ucebne_zdroje/PaedDr.%20Sl%C3%A1vka%20D%C5%BEa%C4%8Dovsk%C3%A1/Dzacovska_kreativita_korektura%20u%C4%8Debny%20zdroj.pdf

Tri metódy rozvoja tvorivosti vo fyzikálnom poznávaní: 
https://www.scholaludus.sk/new/projektova_skupina/horvathova_haverlikova_3metody_rozvoja_tvorivosti_2010.pdf

Koncepcia  tvorivého  vyučovania: 
https://journals.muni.cz/pedor/article/download/8310/7476

Psychológia tvorivosti - PhDr. Dáša Porubčanová:
 http://files.dticadcab.webnode.cz/200000317-416f442691/PSYCHOLOGIA_TVORIVOSTI.ppt

Kreativna tvorivost - PhDr. Simona Kelčíková, PhD.:
https://portal.jfmed.uniba.sk/download.php?fid=451

Myšlienkové mapy v edukácii

Program na tvorbu myšlienkových máp nájdete na stránke: http://www.slunecnice.cz/sw/freemind/ 

Program na úpravu obrázkov XnConvert-win-x64: https://www.xnview.com/en/xnconvert/

Návod na ovládanie programu FreMind nájdete na tomto odkaze:
http://www.vzdelavatsa.sk/upload/405/14872836423319-myslienkove-mapy-ovladanie-aplikacie-freemind.pdf

Niečo o myšlienkových mapách: http://www.vzdelavatsa.sk/upload/405/14872836396398-cosupojmovemyslienkovemapy.pdf

Tieto stránky používajú cookies.
Prehliadaním týchto stránok s používaním cookies súhlasíte.